Về kiểm tra hàng hóa sau thông quan

Posted by chn

kiem-tra-hang-hoa-sau-thong-quanCâu hỏi: 

Công ty xin hỏi khi làm thủ tục nhập khẩu, nếu hải quan nghi ngờ trị giá khai báo sẽ yêu cầu doanh nghiệp tham vấn giá. Tuy nhiên doanh nghiệp có quyền không tham vấn tại thời điểm mở tờ khai hải quan và trong vòng 48 giờ hải quan sẽ cho phép thông quan và chuyển sang kiểm tra sau thông quan?:

Trả lời, hướng dẫn của HQ:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan

b) Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan thông báo nghi vấn thông qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản chụp):

b.1) Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đề nghị tham vấn (nêu rõ thời gian tham vấn), cơ quan hải quan giải phóng hàng hóa theo quy định tại Điều 33 Thông tư này, tổ chức tham vấn theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b.2) Quá thời gian 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải quan không nộp bổ sung hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu hoặc không đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo, chuyển các nghi vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn trên để thực hiện.

Nguồn: dncustoms – vận chuyển quốc tế

Trả lời

error: Content is protected !!